Peitelty osinko kokonaan veronalaista tuloa

Verohallinto on julkaissut 20.9.2023 päivätyn ohjeen koskien peiteltyä osinkoa.

Pääset lukemaan ohjeistuksen tästä linkistä.

Aikaisempaan saman nimiseen ohjeeseen verrattuna lukua, joka käsittelee osakkaan yksityismenoja, on päivitetty (luku 5.2.2). 


Lukuun on lisätty kannanotto tilanteesta, jossa yhtiön maksamat osakkaan yksityistalouden menot liittyvät osakkaan tulonhankkimistoimintaan:

”Jos yhtiö on maksanyt osakkaan puolesta sellaisia menoja, jotka liittyvät osakkaan tulonhankkimistoimintaan, osakas saa vähentää peitellyn osingon määrän tulonhankkimiskuluna samalla tavalla kuin osakas olisi itse maksanut menon. Osakas saa edellä mainitussa tilanteessa vähentää tulonhankkimiskuluna koko peitellyn osingon määrän riippumatta siitä, onko peitelty osinko ollut kokonaan vai osittain veronalaista. Ennen verovuotta 2023 peitellystä osingosta 25 prosenttia oli pääsääntöisesti verovapaata.”

Peitellyn osingon verotusta koskevat säädökset muuttuivat 1.1.2023.
Siitä alkaen peitelty osinko on katsottu olevan kokonaan osakkaan veronalaista tuloa.
Aiemmin peitelty osingonjako katsottiin 75% veronalaiseksi ansiotuloksi.

Esimerkkitapauksia:
Yritys maksaa henkilöauton kulut, jota yrittäjä käyttää itse, mutta yrittäjä ei ole ottanut autoetua

-Osakas myy yhtiölle omaisuutta ylihintaan

-Yhtiö ottaa osakkaalta ylikorkoista lainaa

Back to top