Polttoaineiden valmisteveroa kevennetään ja ajoneuvoveron perusveroa alennetaan

Polttoaineveron lasku tulisi voimaan vuoden 2024 alussa

Esityksellä nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain muuttamisesta alennettaisiin liikennepolttoaineiden valmisteverotusta vuoden 2024 alusta kompensoimaan hallitusohjelman mukaisesta jakeluvelvoitteen nousu urasta syntyvää hinnannousua kehyskaudella.

Valmisteveron kevennys olisi bensiinille ja sitä korvaaville tuotteille keskimäärin 3,5 senttiä litralta ja dieselille ja sitä korvaaville polttoaineille keskimäärin 4,0 senttiä litralta. Valmisteveron alennuksen arvioidaan alentavan bensiinin arvonlisäverollista pumppuhintaa noin 4,4 senttiä litralta ja dieselin arvonlisäverollista pumppuhintaa noin 4,9 senttiä litralta.

Lakia on ehdotettu tulemaan voimaan 1.1.2024.


Ajoneuvoveron perusveron kevennys kohdistuisi vanhempiin autoihin.

Esityksellä ajoneuvoverolain muuttamisesta kevennettäisiin henkilö- ja pakettiautoilta vuosittain kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa.

Verokevennyksellä alennettaisiin maltillisesti keski- ja suuripäästöisten autojen verorasitusta, sillä erityosesti näiden autojen käyttökustannukset ovat nousseet polttoaineen hinnan kohoamisen myötä.

Perusveron alennus pyritään painottamaan alemman tulotason kotitalouksien käytössä oleviin vamhempiin autoihin. Kohteena olevien autojen vuosittainen ajoneuvovero kevenisi keskimäärin noin 28 euroa vuodessa ja suurimmillaan 52 euroa vuodessa.

Pääsääntöisesti vuoden 2017 jälkeen ensirekisteröityjen autojen verotus ei muuttuisi. Ajoneuvoveron kevennyksen kohdentamisella erityisesti vanhoihin autoihin arvioidaan olevan korkeintaan vähäinen liikenteen hiilidioksidipäästöjä lisäävä vaikutus, mutta kevennyksellä on myönteisiä vaikutuksia pieni- ja keskituloisten taloudelliseen asemaan verrattuna muihin toteutusvaihtoehtoihin.

Perusveroa kannettaisiin uusien veroperusteiden mukaan 1.1.2025 lähtien. Uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin kuitenkin jo tammikuusta 2024 alkaen.

Hallituksessa esitetyt verolinjaukset tiivistetysti

Uuden hallituksen hallitusohjelma julkaistiin 16. kesäkuuta. Alla olevaan artikkeliin on koottuna ohjelmassa mainittuja merkittävimpiä verotukseen ja yritysten talouteen vaikuttavia muutoksia.

Verosuunnitelmat tiivistettynä:

-Arvonlisäveron alinta 10 prosentin verokantaa suunnitellaan nostettavan 14 verokantaan. Muutoksen arvioidaan lisäävän valtion verotuottoja noin 200 miljoonalla eurolla vuodessa. 10 prosentin verokantaan jäisivät sanoma- ja aikakauslehtien myyn
ti

-Matkakuluvähennyksen omavastuun asteittainen nosto nykyisestä 750 eurosta 900 euroon

-Listaamattomien yritysten osinkoverotus ja yrittäjävähennys säilyvät ennallaan. Pääomatuloveron prosentteihin ei tehdä muutoksia

-Perintöveron maksuaika pidennetään 10 vuoteen

-Ansiotuloverotusta kevennetään pieni- ja keskituloisiin kohdistuvilla veronalennuksilla, joiden vaikutus verotuottoihin on arvioitu 405 miljoonaan euroon

-Hallitus toteuttaa kiinteistöverotuksen uudistuksen, jolla pyritään korjaamaan verotusarvojen ja käypien arvojen eriytymistä. Maapohjan kiinteistöveron alaraja nostetaan 1,3 prosenttiin, jonka vaikutus verotuottoihin on arvioitu olevan 110 miljoonaan euroa

Lähteet ja linkit: taloushallintoliito.fi, vero.fi, valtioneuvosto.fi

Kotitalousvähennyksen ilmoittaminen asiakkaan puolesta

Tekeekö yrityksesi kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä? Nyt voit ilmoittaa vähennystiedot Verohallinnolle asiakkaasi puolesta

Verohallinto on avannut rajapinnan, jonka kautta kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä tekevät yritykset voivat ilmoittaa kotitalousvähennykseen tarvittavat tiedot asiakkaidensa puolesta. 
Verohallinnon reaaliaikaisten rajapintojen eli apien avulla verotusta koskeva tieto siirtyy automaattisesti Verohallinnon ja muiden toimijoiden järjestelmien välillä.

Uusi kotitalousvähennysrajapinta on suuri helpotus esimerkiksi ikääntyville, joiden ei tämän ansiosta tarvitse huolehtia kotitalousvähennyksen ilmoittamisesta itse, vaan työn tehnyt yritys voi hoitaa sen heidän puolestaan.

Kotitalousvähennyksien käyttö on kasvanut kaikissa ikäluokissa. Eniten vähennetään asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä aiheutuneita kustannuksia, mutta vanhimmissa ikäluokissa kotitalous ja hoiva- tai hoitotyö nousevat näiden rinnalle.

Yrityksen ja asiakkaan täytyy erikseen keskenään sopia kotitalousvähennystietojen ilmoittamisesta.
Ilmoittamista varten yritys tarvitsee asiakkaalta samat tiedot, mitä asiakas itse antaisi Verohallinnolle vähennystä hakiessaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi se, onko työ tehty asiakkaan omassa tai esimerkiksi vanehmpien asunnossa ja onko kustannukset jaettu useamman henkilön kesken.

Yritys voi ilmoittaa uuden rajapinnan kautta kotitalousvähennystä työstä, jonka lasku tai palkka on maksettu vuoden 2023 puolella. Viime vuonna maksettua työtä ei siis voi ilmoittaa rajapinnan kautta.

Yrityksen rajapinnan kautta ilmoittama kotitalousvähennys näkyy asiakkaan tiedoissa OmaVerossa ja vähennys menee myös suoraan asiakkaan kevään 2024 esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos asiakas haluaa hyödyntää kotitalousvähennystä välittömästi, kannattaa tehdä uusi verokortti, jossa vähennys on huomioitu.

Lähde ja linkki: tekeeko-yrityksesi-kotitalousvahennykseen-oikeuttavaa-tyota-nyt-voit-ilmoittaa-vahennystiedot-verohallinnolle-asiakkaasi-puolesta

Verohallinnon tehostettu valvonta keväällä 2023

Näitä aloja Verohallinto valvoo tehostetusti keväällä 2023

Ravintola-ala
Kevään aikana Verohallinto tekee satoja verotarkastuksia eri puolella Suomea sijaitseviin pieniin ja keskisuuriin ruokaravintoloihin.
Huomioita aiotaan kiinnittää erityisesti esimerkiksi pimeisiin palkanmaksuihin ja sosiaalitukiin sekä ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöistä muille viranomaisille.

Sote-ala
Ravintola-alan lisäksi arvonlisäverotuksen näkökulmasta Verohallinto on kiinnostunut sote-alasta. Alalle on tullut uusia yrityksiä paljon viime vuosien aikana ja Verohallinon ohjaus- ja valvontajohtajan mukaan alalla on usein epäselvää, mikä palvelu on arvonlisäverollista ja mikä  verotonta.

Muu kokonaan tai osittain arvonlisäveroton toiminta
Näiden lisäksi valvontaa kohdennetaan vuonna 2023 sellaisille toimialoille, joissa toiminta on kokonaan tai osittain arvonllisäverotonta. Tällaisia ovat esimerkiksi finanssi ja koulutustoimialat.

Yksityishenkilöt
Yksityishenkilöiden osalta verohallinto on tänä vuonna kiinnostunut erityisesti virtuaalivaluuttojen myyntivoitoista, some näkyvyydestä saaduista tuloista sekä erilaisten alustojen saaduista tuloista, kuten ruoka- tai tavaralähettinä toimimisesta tai asunnon lyhytaikaisesta vuokraamisesta saaduista tuloista.

Verotuksen muutoksia 2023

Alla olevalle artikkelille on kerätty muutamia keskeisiä vuodelle 2023 tulevia verotuksen muutoksia.
Osa muutoksista on lakialoitteita tai hallituksen esityksiä, joita ei ole vielä käsitelty eduskunnassa. Verottajan sivuilla näkyvää uutista aiheesta päivitetään vuoden 2022 loppuun saakka. Linkki uutiseen artikkelin lopussa.

Matkakustannuksien korvaukset vuodelle 2023

Kilometrikorvaus henkilöautolla tulee olemaan 53 senttiä/kilometri.
Päivärahakorvauksia tulee kokopäivärahan (yli 10 tuntia) osalta olemaan 48 euroa /vrk
ja osapäiväraha (yli 6 tuntia) 22 euroa/vrk.
Ateriakorvauksen määrä yhtä ateriaa kohden on 12 euroa.

Peitelty osingonjako

Aikaisemmin peitellyn osingonjaon on katsottu olevan 75% veronalaista ansiotuloa.
1.1.2023 alkaen tämä tulee kiristymään ja jatkossa peitelty osingonjako tulee olemaan 100% veronalaista tuloa.

Uusi T&K vähennys

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi yrityksillä uusi verokannustin, joka koskisi tukimus- ja kehitystoimintaa.
Kyseessä olisi tutkimus- ja kehitystoimintaan suunnattu yhdistelmävähennys, joka koostuisi tutkimusmenojen määrän kasvuun perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä, sekä menojen määrän kasvuun perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä.
Yleistä lisävähennystä sovellettaisiin 1.1.2023 alkaen.
Valtiovarainvaliokunta on ehdottanut eduskunnalle lakialoitteen hyväksymistä.

Korotetut poistot saavat jatkoa

Koneiden ja laitteiden korotetut poistot saavat jatkoa verovuosille 2024 ja 2025.
Normaalin 25% enimmäispoiston sijaan yritys voi tehdä tuloverotuksessa ns. korotetun poiston, jonka enimmäismäärä on 50%.Uutista päivitetään verohallinnon sivustolla. Lisää aiheesta tämän linkin takaa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/verotuksen-muutoksia-2023/

Maksujärjestelyn voi uusia OmaVerossa

Verotuksen tietojärjestelmäpäivityksen jälkeen 21.11.2022 myös OmaVeroon tulee parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia.

Päivityksen myötä henkilöt joiden maksujärjestelmät ovat rauenneet voivat itse uusia järjestelyn OmaVerossa. Uusimisen voi tehdä 10 vuorokauden kuluessa raukeamisesta, jos olet henkilö on hoitanut maksujärjestelyn puutteet kuntoon sinä aikana.

OmaVerossa tulee jatkossa näkymään tarkemmin maksujärjestelyn tietoja. Näet esimerkiksi maksujärjestelyn reaaliaikaisen tilanteen sekä listan maksuista ja kuittauksista, jotka on käytetty maksujärjestelyssäsi oleviin veroihin. Näin voit helpommin verrata tietoja maksuaikatauluusi.

Lisäksi OmaVerossa tulee näkyviin

-Lista sen aikaisista maksujärjestelyn esteistä

-Syyn, miksi maksujärjestely on rauennut

-Määrän, joka sinun täytyy maksaa, jotta maksujärjestelyn uusiminen onnistuu

Lue lisää maksujärjestelystä Verohallinnon sivuilta.

Linkki ja lähde: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/maksuvaikeudet/maksujarjestely/

Yrityksille suunnattu polttoainetuki

Valtiokonttorissa avautuu 1.11.2022 klo 9 hakuun polttoainetuki. Tuki on suunnattu kuljetusalan ja työkonealan yrityksille.

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka oli seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuva tavara- tai henkilökuljetusta sekä niille, joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä tarvitsevia työkoneita.

Polttoainetuki koostuu kahdesta osasta: kuljetusyrityksille suunnatusta määräaikaisesta tuesta, sekä määräaikaisesta polttoainetuesta, joka kohdistuu työkoneyrityksiin.

Valtiokonttori auttaa ja ohjeistaa tuen hakemisessa. Tuen tarkemmat ehdot ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta haepolttoainetukea.fi . Sivustolle on päivitetty tiedot tuesta, usein kysyttyjä kysymyksiä sekä laskuri, joka auttaa arvioimaan maksettavan tuen määrä.

Tuen hakuaika alkaa 1.11.2022 klo 9.00 ja jatkuu 30.11.2022 klo 16.15 asti.

Lähde ja linkki: Sttinfo.fi, valtiokonttori.fi

Verohallinto valmistautuu tehostamaan ruokaravintoloiden verovalvontaa

Ensi vuoden alussa tehostuvassa valvonnassa tarkastetaan satoja ruokaravintoloita. Asiakkaan kannattaa ravintoloissa asioidessaan välttämään käteisellä maksamista ja varmistaa, että kuitissa on tiedot ostetuista tuotteista.

Verohallinnon tiedote 5.7.2022.

Ravintoloiden valvonnassa on löytynyt viidessä vuodessa 19,5 miljoonaa euroa maksamattomia veroja ja ensi vuoden alussa tehostuvassa valvonnassa tarkastetaankin satoja ruokaravintoloita. Asiakkaita suositellaan välttämään käteisellä maksamista ja varmistamaan, että kuitissa on tiedot ostetuista tuotteista.

Verohallinto valmistautuu tekemään ensi vuoden alusta lähtien verotarkastuksia, sekä muita valtalvontatoimia satoihin ruokaravintoloihin ympäri suomea. Verohallinto tulee valitsemaan ravintolat tarkasti omien analyysiensä perusteella. Verohallinnnon tekemien riskiarvioiden osumatarkkuus on harmaan talouden torjunnassa hyvä. Viime vuonna veronkiertoa löytyi lähes kaikista yrityksistä, joiden tarkastuksessa käytettiin hyväksi maksunvälittäjiltä saatua tietoa.

Selvityksen mukaan on nähtävissä, että suurin osa veroja välttelevistä yrityksistä toimii tietoisesti ja tekee mutkikkaitakin järjestelyjä verojen maksua karttaakseen. Veroja välttelevälle ravintolalle on esimerkiksi tyypillistä, että työntekijöille maksetaan niin pientä palkkaa, että palkkatulon lisäksi työntekijöiden on mahdollista saada myös työttömyystukea.

Veroja vältteleville yrityksille on myös tavallista se, että kiertäminen jatkuu aiemmista verotarkastuksista huolimatta. Verohallinto kehottaa asiakkaita suosimaan korttimaksuja, sillä siitä jää aina jälki järjestelmiin ja helpottaa myös mahdollisten verojen kiertämisen selvittelyjä. Lisäksi asiakkaana kannattaa aina pyytää ostosta kuitti, jossa näkyy erittely ostetuista tuotteista. On tyypillistä, että asiakas saa ainoastaan maksupäätteestä tulostuvan kuitin, jossa ei näy erittelyä. Kun pyytää myös kassakoneesta tulostuvan kuitin varmistuu että ostokset kirjautuvat osaksi myyntiä, eivätkä rahat ainoastaan siirry tilille.

Lähde ja linkki verohallinnon uutiseen: https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/lehdistötiedotteet/2022/ravintoloiden-valvonnassa-loytynyt-viidessa-vuodessa-195-miljoonaa-euroa-maksamattomia-veroja–verohallinto-valmistautuu-tehostamaan-ruokaravintoloiden-verovalvontaa/?utm_source=Nro%2046%20-%20Verohallinto%20tehostaa%20ruokaravintoloiden%20verovalvontaa%20%2F%20Verohallinnon%20ja%20Kevan%20yhteistyö%20nopeuttanut%20eläkkeen%20verokortin%20saamista%20%2F%20Kodin%20ja%20työpaikan%20väliset%20korotetut%20matkakuluvähennykset%20voimaan%20%2F%20Uutta%20oikeuskäytäntöä&utm_medium=email&utm_campaign=

Back to top